top of page
78570831_166907704709250_605010209091774

WEBINARS & WORKSHOPS

Vidensdeling og sparring fra dit hjem

arrow png.gif

Webinar: Det aktive fritidsliv
med Christian Philips

Afholdes torsdag d. 20/10 kl. 19

Nyeste webinar

Webinaret kan findes på dette link torsdag d. 20/10 kl. 19:
https://us06web.zoom.us/j/89639821081?pwd=bDhCMVRJTFlIaFRRUU5NSDhmZzFRZz09
Kodeord: ligevaerd

På webinaret er omdrejningspunktet fritidslivet for unge med særlige behov samt de udfordringer som den unge, forældre og institution kan møde i arbejdet henimod dette.

 

Christian fortæller, hvordan Unge For Ligeværd Storkøbenhavn forsøger at skabe en mulighed for et aktivt fritidsliv, hvor nogle af udfordringerne kan ligge samt hvordan de bliver forsøgt håndteret.  

 

Christian Philips er uddannet psykolog og har i sit professionelle virke arbejdet med børn og unge i psykiatrien og på behandlingshjem. I gennem de sidste ti år har han ligeledes i sit virke som klubleder i Unge for Ligeværds klub i Storkøbenhavn beskæftiget sig med fritidstilbud for unge og voksne med særlige behov. I den forbindelse har han derfor flere års erfaring med at skabe et klubtilbud, hvor unge og voksne med særlige behov kan udvikle et aktivt fritidsliv blandt ligesindede.

Unge for Ligeværd.png
Vejen til STU

Se vores webinarer

HER KAN DU SE OPTAGELSER AF AFHOLDTE WEBINARS

TILGÆNGELIGE WEBINARS

28.10.21

Støtte efter serviceloven - Inge Louv

Når man er voksen med særlige udfordringer eller forældre til en ung over 18 år, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder, og særligt kan det være svært at gå fra børneparagrafferne til reglerne for voksne, når den unge er fyldt 18 år.

Nogle oplever, at de som forældrene kunne få hjælp og støtte, da den unge var under 18 år, men at kommunen nu vurderer, at den unge ikke opfylder betingelserne for f.eks. dækning af merudgifter som voksen. Andre har svært ved at overskue hvilke støttemuligheder, der er for unge og voksne efter serviceloven.
Socialrådgiver Inge Louv taler om reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer hvilken støtte, den unge kan få.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du søge vejledning og rådgivning om kommunens beslutninger: www.dukh.dk

 

På Tilbudsportalen kan du få et overblik over diverse tilbud i hele landet: www.tilbudsportalen.dk

Støtte efter serviceloven

28.10.21

Økonomisk støtte til forældre til børn med handicap - Inge Louv

Når man har et barn med særlige udfordringer, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder.

Særlig svært er det at forstå, hvis nogle forældre er berettiget til f.eks. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men andre ikke kan få.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer, om man er omfattet af disse ydelser eller ej.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Her er der mere info om rådgivning: https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

Økonomisk støtte

16.09.21

Flexjob - Maria Benavente

Webinaret handler om flexjob, hvad det er for en størrelse og om det batter noget. På en time introduceres du kort til begrebet flexjob, dets rammer samt erfaringer fra unge mennesker med et flexjob.

 

Maria Benavente er antropolog og afdelingsleder for Væksthuset i København. Væksthuset hjælper udsatte ledige med at finde et job og samarbejder med jobcentre i hele landet.

Antropolog & afdelingsleder: Maria Benavente

Om fleksjob

09.09.21

Inge Louv - Overgangen fra ung til voksen

Overgangen fra barn til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Selvom kommunerne har procedure for overgangen, oplever vi stadig, at den unge indimellem snubler på vejen frem mod voksenlivet.

Men nu har vi fået nye regler. Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, så kommunerne fra d. 1.januar 2021 har pligt til at forberede overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår den nye bestemmelse i servicelovens § 19a og tager en snak om tilrettelæggelse af overgangen – herunder hvem, der skal inddrages og hvordan, ligesom vi drøfter hvordan vi kan tage hånd om de udfordringer, der på trods af gode intentioner, er i lovgivningen.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk           

 

Download præsentationen og del viden med andre: Overgang fra ung til voksen

Lovgivning - Fra ung til voksen
De klemte søskende

09.07.21

Monica Lylloff - De klemte søskende

Monica Lylloff fortæller stærkt og personligt om sine erfaringer som mor til tre børn med særlige behov, hvoraf den ene er svært handikappet. Hun beskriver, hvordan hun som mor har ønsket at holde alle sine børn i hjemmet og hvad det har haft af konsekvenser for familien som helhed og for de raskere søskende især. Hun deler de til tider svære valg, det har krævet, nogle af de omkostninger der har været undervejs.

 

Monica Lylloff er forfatter til bogen Seje mor, som handler om livet med handicappede børn og den sorg og kærlighed der følger med. Monica er uddannet jurist og er medstifter af den landsdækkende bevægelse #enmillionstemmer som kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed samt deres pårørende.

Forfatter til bogen Seje mor: Monica Lylloff

10.05.21

Lene Timm - Flexuddannelsen hos GLAD

Siden 2013 har Glad Fonden udviklet og afprøvet erhvervsrettet uddannelsestilbud til unge, der har afsluttet en STU. En ny evaluering dokumenterer, at Flexuddannelsen matcher de unges uddannelsesbehov. Næste skridt er derfor at politikerne gennem lovgivning sikrer uddannelsen på landsplan.

 

Lene Timm er projektleder på flexuddannelsen hos GLAD. GLAD er en erhvervsdrivende fond som tror på, at samarbejde mellem mennesker med og uden handicap kan være et aktiv for samfundet. GLAD startede f.eks. i 1999 verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede.

Hvis du vil vide mere om selve forløbet klik her.

Projektleder på flexuddannelsen hos GLAD : Lene Timm

Flexuddnnelse hos Glad

26.04.21

Astrid Thomsen - Værgemål

Vi gennemgår forskellen på samtykke, fuldmagt og værgemål, samt hvornår man bruger hvad.

 

Hvad skal der stå, hvem skal den sendes til, hvornår skal den sendes og hvor længe gælder den?

 

Vi taler om formelle krav og lovgivning, samt om typer af værgemål og ansøgning om værgemål. ​

 

Astrid Thomsen er socialrådgiver og vejleder på Waldemarsbo Efterskole.

 

Waldemarsbo Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Socialrådgiver & vejleder på Waldemarsbo Efterskole: Astrid Thomsen

Værgemål

17.04.21

GLAD Fagskole - Bedre overgang til beskæftigelse

Bolette Pilegaard Graae & Rikke Petermann Lolk

Hvad kan STU føre til? – overgangen fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.

Hvordan klæder vi som forældre, skole og kommune STU-eleverne på til at komme hurtigst og bedst muligt videre i job eller uddannelse, når de dimitterer fra STU’en?

 

Det har Glad Fagskole fokus på med projektet ”Min Karriere”, som er støttet med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med ”Min Karriere” er at styrke overgangen fra endt STU til job eller uddannelse og lave en model for den gode udslusning. Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet vil projektkonsulent Rikke Petermann Lolk og afdelingschef Bolette Pilegaard Graae fortælle om, hvad man som elev, forældre og STU-udbyder skal være opmærksom på ved udslusning fra STU.

Projektkonsulent: Rikke Petermann Lolk

Afdelingschef: Bolette Pilegaard Graae

Overgang til beskæftigelse

13.04.21

FRA UNG TIL VOKSEN - Maria Brøndum & Linea Wessberg

Overgangen fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.

På webinaret går Maria og Linea tættere på, hvordan der på Grennessminde samarbejdes med og om de unge, når de overgår fra ung til voksen, mens de er tilknyttet Grennessminde.

 

Vi kigger på overgangen mellem ydelser, samt hvordan de unge hjælpes til at administrere og navigere i egen økonomi. Ligeledes fortæller Maria og Linea om, hvordan Grennessminde arbejder med den unges rettigheder i forhold til at blive myndig og samtidig være afhængig af støtte og vejledning.

 

Vi kigger på det helhedsorienterede samarbejde mellem ung, forældre, myndighed og Grennessminde og hvordan det gode samarbejde kan understøttes i overgangene.

 

Afslutningsvis deles gode erfaringer og hvad man som forældre kan være opmærksom på i overgangene, således at den unge støttes og udvikles mest muligt. Der er selvfølgelig plads til spørgsmål og lidt erfaringsudveksling undervejs.

Hvis du vil vide mere om selve forløbet klik her.

Pædagogisk leder Grennessminde: Maria Brøndum

Socialrådgiver Grennessminde:  Linea Wessberg

Fra ung til voksen

26.03.21

Bisidderrollen

Lene Mørkholt - Ligeværd

På webinaret fortæller Lene Mørkholt om, hvilken rolle en bisidder har/kan have i forhold til at støtte dig som borger, når du skal til et møde, som for dig måske er svært.

 

Lene fortæller om den procedure vi har i Ligeværd for at få en bisidder, hvordan du skal henvende dig, hvad der skal ske før et møde og efter et møde.

 

Lene Mørkholt er læreruddannet og har været afdelingsleder på en skole i Hvidovre, hvor hun igennem mange år har stået for de særlige indsatser og dermed også haft rigtig mange svære samtaler.

Tidligere afdelingsleder på Hvidovre skole : Lene Mørkholt

Bisidderrollen

19.03.21

Rehabilitering efter Særligt Tilrettelagt Uddannelse ( STU )

Natasha Baldwin & Ida Anne Kunov - Kruse fra Grennessminde

På webinaret går Natasha  og Ida tættere på hvordan der på Grennessminde arbejdes med overgangen fra STU-forløb videre til Jobcenteret. 

Vi kigger på samarbejdet og overgangen til Jobcenteret og hvad man skal være opmærksom på. Natasha fortæller lidt om indstilling til Rehabiliteringsteamet og hvilken funktion dette har, samt de tilbud som de unge på Grennessminde typisk overgår til.

 

Vi kigger i denne sammenhæng også på, hvor forældrearbejdet kan understøtte dette samarbejde og understøtte den unge i deres ønsker og tanker. Afslutningsvis præsenteres Grennessmindes beskyttet beskæftigelsestilbud jf. SEL § 103 for unge som modtager førtidspension.

Socialrådgiver Grennessminde: Natasha Baldwin

Pædagogisk vejleder Grennessminde:  Ida Anne Kunov - Kruse 

Rehabilitering efter STU

18.03.21

De unge fortæller om GLADs flexuddannelse

GLADs flexuddannelse er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU. Du kan høre mere om flexuddannelse i vores webinar med Lene Timm, som er projektleder på flexuddannelsen hos GLAD. 

 Se GLADs video herunder om Flexuddannelsen og hør de unges erfaringer:

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet forsøgsuddannelse for unge mellem 18-30 år, der gerne vil have mere uddannelse efter afsluttet STU. Uddannelsen er for unge, der lever med autisme, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, hjerneskader eller andre kognitive handicap. 

 

Der tilbydes uddannelser inden for detail, køkken, grøn service og lager. Flexuddannelsen foregår som virksomhedsforlagt praksislæring, hvor et hold på 7 elever indgår med deres faste faglærer 25 timer om ugen på en virksomhed – heraf 5 timers teoriundervisning. 

 

Ud over den faste faglærer, der er uddannet i branchen, er der til et elevhold tilknyttet en vejleder, der støtter hele vejen rundt om den unge for at få blandt andet transport, det sociale og det helbredsmæssige til at fungere. Det kræver modenhed at blive uddannet gennem deltagelse i en travl hverdag på en virksomhed, så derfor er et af optagelseskravene, at man er fyldt 18 år afgørende. 

 

Uddannelserne er beskrevet med fælles fagområder, kompetencemål og læringsmål med reference til bekendtgørelser og uddannelsesordninger i eksisterende erhvervsuddannelser. Uddannelsesbeskrivelserne danner grundlag for faglærerens samarbejde med virksomheden om elevernes uddannelse og for den løbende vurdering af elevens progression, ligesom de danner grundlag for semesterprøver og den afsluttende eksamen med ekstern censor, som kommer fra en beslægtet erhvervsuddannelse. 

 

Flexuddannelsen foregår i samarbejde med virksomheder (se evt https://www.gladuddannelse.dk/virksomheder-flex/ ) og er i forsøgsperioden støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der deltager i forsøgsuddannelsen. 

 

Perspektivet er, at de unge efter afsluttet uddannelse kommer videre i beskæftigelse – fx i fleksjob. Der blev optaget elever på forsøgsuddannelsen i 2018 og 2019, og Aarhus kommune har valgt at finansiere endnu et hold med start 2020. 

 

I videoen her kan du høre hvad forældrene til flexelever synes om Flexuddannelsen.

 

Hvis du vil vide mere om Flexuddannelsen hos GLAD kan du besøge GLADs hjemmeside eller GLADs facebookside.

Flexuddannelse

05.03.21

Fra faglig fordybelse til personlig og social udvikling

Bolette Pilegaard Graae & Tanja K. Benzon MONK fra GLAD

Bolette Pilegaard Graae er afdelingschef for GLAD i Ringsted og Tanja K. Benzon Monk er teamleder og kommunikationsansvarlig for STU-delen af GLAD i København. GLAD er en erhvervsdrivende socialøkonomisk fond som tror på, at samarbejde mellem mennesker med og uden handicap kan være et aktiv for samfundet. GLAD startede i 1999 verdens første TV-station for og med mennesker med særlige behov.

 

På dette webinar vil Bolette og Tanja fortælle om elevens faglige fordybelse i en STU som vejen til personlig og social udvikling.

Afdelingschef for GLAD i Ringsted: Bolette Pilegaard Graae

Teamleder & kommunikationsansvarlig for GLAD STU København: Tanja K. Benzon Monk 

GLAD Fagskole

Faglig fordybelse

18.02.21

Praktisk STU forløb - Ida Anne Kunov Kruse og Maria Brøndum

På webinaret går Ida og Maria tættere på hvordan et praktisk STU - forløb kan se ud på Grennessminde. Hvordan arbejdes der aktivt med de tre overordnede langsigtede mål i STU - uddannelsen: personlige, sociale og faglige kompetencer og hvordan tilrettelægges STU - forløbet undervejs, så det bedst imødekommer den unges ønsker og behov. Vi kigger i denne sammenhæng også på, hvor forældrearbejdet kan understøtte progression og målsætning. Vi skal også omkring afklaring i STU'en, brugen af eksterne praktikker som brancheafklaring og samarbejdet med Jobcenteret.


Ida Anne Kunov-Kruse er pædagogisk vejleder på Grennessminde. Grennessminde tilbyder både STU, afklarings-/ressourceforløb samt §103.


Maria Brøndum er leder for Grennessmindes UngeCenter. Maria varetager bl.a. den overordnede pædagogiske retning i dagligdagen. 

For flere informationer om Grennessminde, se den følgende TV2-udsendelse om deres forløb ved at klikke her.

Pædagogisk vejleder: Ida Anne Kunov-Kruse

Leder for Grennessmindes UngeCenter: Maria Brøndum

Grennessminde STU

Praktisk STU forløb

11.02.21

Astrid Thomsen - FGU og andre uddannelser med støtte

På webinaret gennemgår vi den forberedende grunduddannelse; FGU og de særlige gymnasiale tilbud til unge indenfor autismespektret. Vi taler også om at tage en erhvervsuddannelse (EUD) og hvilke muligheder, der er for støtte under uddannelsen. Vi runder desuden de frie fagskoler og højskoler. Herudover taler vi om forsørgelse; SU, skoleydelse og uddannelseshjælp, og hvornår man kan søge hvad. Til slut kommer vi ind på nogle af de andre støttemuligheder, der er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder støtte i egen bolig jf. Servicelovens § 85.

 

Astrid Thomsen er socialrådgiver og vejleder på Waldemarsbo Efterskole. Waldemarsbo Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Skolevejleder: Astrid Thomsen

Waldemarsbo Efterskole

FGU - Faglig grunduddannelse

03.02.21

Claus Bergman Hansen - KLAP job

Vi præsentere et pop-up-webinar med vores nye samarbejdspartner KLAP job, som er en organisation under Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAP job har aftaler med alle kommuner, mange virksomheder og organisationer i hele landet. De 14 KLAPjob-konsulenter er inddelt i to store distrikter ‘Østdanmark’ og ‘Vestdanmark’ og de står alle parate til at hjælpe den enkelte i arbejde.

De har skabt over 4.000 job til førtidspensionister og 200 fleksjob – Og de er klar til at skabe endnu flere!

KLAP jobs leder, Claus Bergman Hansen, fortæller om KLAP job og hvordan KLAP job har fået over 4.000 ansat på det ordinære arbejdsmarked. Der er MASSERE af jobs til ressourcesvage mennesker på arbejdsmarkedet!


KLAP job leder: Claus Bergman Hansen

KLAP JOB

21.01.21

Ressourceforløb - Maria Benavente

Hvad er ressourceforløb for en størrelse og batter det noget? På en time introduceres du kort til begrebet ressourceforløb, dets rammer samt erfaringer fra unge mennesker i et ressourceforløb.

 

Maria Benavente er antropolog og afdelingsleder for Væksthuset i København. Væksthuset hjælper udsatte ledige med at finde et job og samarbejder med jobcentre i hele landet.

Download præsentationen og del viden med andre: Ressourceforløb

Skolevejleder: Astrid Thomsen

Waldemarsbo Efterskole

Ressourceforløb

07.01.21

Astrid Thomsen - Vejen til Særligt Tilrettelagt Uddannelse ( STU )

På webinaret om STU gennemgår vi ansøgningsprocessen, målgruppevurdering og valg af STU-sted. Kan man få den STU, man selv ønsker, eller er det kommunen, der bestemmer? Hvilke klagemuligheder har man, hvis man ikke er enig i kommunens afgørelse – og nytter det at klage?

Vi skal også omkring forsørgelse, når man er på STU – hvad kan man få, hvad skal man selv betale - og hvad nu, hvis man har en børneopsparing eller et fritidsjob?

Desuden taler vi om botilbud – skal man bo på sin STU, hvornår skal man søge, hvem skal man søge og hvad koster det? Hvad gør man, hvis man ikke selv kan transportere sig til STU’en?

Vi kommer ind på, hvordan STU’en er opbygget – og hvad sker der bagefter?

Download præsentationen og del viden med andre: Vejen til STU 

Skolevejleder: Astrid Thomsen

Waldemarsbo Efterskole

Vejen til STU

30.11.20

Astrid Thomsen - Vejen frem efter grundskolen

Går dit barn i 7., 8. eller 9. klasse, måske i specialskole eller specialklasse, måske i almen klasse med støtte, og er du usikker på, hvilke muligheder der er efter grundskolen, når den unge har behov for støtte?

På webinaret gennemgår vi en masse af det, som du skal vide som forælder til et barn med særlige læringsforudsætninger, der skal videre i uddannelsessystemet.

Vi taler om at blive erklæret “ikke uddannelsesparat”, om eksamener og hvad der sker, hvis man ikke kan tage eller bestå dem, om Optagelse.dk og om hvor man skal søge vejledning og viden.

Vi taler om samarbejdet med kommunale sagsbehandlere, vejledere og PPR, og vi kommer forbi lidt lovstof, der er godt at kende til. Så taler vi selvfølgelig om de mange muligheder, der er efter grundskolen, bl.a. 10. klasse, efterskole, frie fagskoler, FGU og STU.

 

Både FGU og STU dykker vi dybere ned i på kommende webinarer.

Skolevejleder: Astrid Thomsen

Waldemarsbo Efterskole

Efter Grundskolen

MULIGE EMNER TIL KOMMENDE WEBINARS & WORKSHOPS

 

Identitets tyveri / digitalsikkerhed

 

Serviceloven og regler for unge under 18

 

Serviceloven og regler for unge fra 18 og frem

 

Når vi ikke er her mere! Hvordan sikrer man den unge bedst muligt juridisk.

 

 

Når verden ramler! Om det at få sin frygt bekræftet, når ens barn får en diagnose.

 

Fritidslivet - for de, der ikke lige passer ind.

 

Helheden - familien omkring det handikappede barn.

 

Det ligeværdige møde. Set fra sagsbehandlers og bisidders vinkel.

 

Vejen til et værdigt voksenliv - muligheden for en bolig. 

 

Når forældrene slipper den unge - hvad hvis ansvaret ikke løftes!

 

 

 

FORSLAG MODTAGES GERNE

Hvordan kan vi støtte hinanden, som forældre ? 

Med dialog og sparring over Forældrenettets Facebook. 

Med vidensdeling via vores webinars og workshops.

 

Hold øje med hjemmesiden og vores Facebook, hvor vi annoncerer nye webinarer.

VIL I VIDE MERE?

Kontakt Forældrenettet

bottom of page